Regulamin

Regulamin Konkursu Abstraktów XI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej dla Studentów i Młodych Lekarzy „Pediatria jakiej nie znacie”

§ 1. Informacje ogólne

1. Organizatorem Konkursu Abstraktów (zwanego dalej Konkursem) jest Komitet Organizacyjny XI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej dla Studentów i Młodych Lekarzy „Pediatria jakiej nie znacie” (zwany dalej Organizatorem).

2. Konkurs odbędzie się w ramach przygotowań do X Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej dla Studentów i Młodych Lekarzy „Pediatria jakiej nie znacie”, mającej miejsce w dniach 19-20 marca 2022r. w formule wirtualnej (online).

3. Wybrane w trakcie konkursu prace zostaną wygłoszone w trakcie specjalnej Sesji Konkursowej.

§ 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie

1. Czynnymi uczestnikami Konkursu mogą zostać wszyscy studenci kierunku lekarskiego, stażyści będący aktywnymi członkami kół naukowych oraz doktoranci, którzy dokonali rejestracji w wyznaczonych w regulaminie terminach oraz terminowo przesłali abstrakt.

2. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne.

3. Uczestnicy Konferencji biorący udział w Konkursie powinni dokonać zgłoszenia udziału w Konkursie w terminie do 30.01.2022 do godziny 23:59 wysyłając zgłoszenie przez formularz zgłoszeniowy, dostępny na stronie https://www.pjnz.pl/.

§3 Komisja Konkursowa

1. W skład Komisji Konkursowej wchodzą członkowie Zarządu Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, który jest współorganizatorem konferencji.

§4. Zgłoszenie prac konkursowych

1. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do nadesłania abstraktów w wyznaczonym terminie.

2. Abstrakt powinien być napisany w języku polskim.

3. Konkurs dotyczy abstraktów prac oryginalnych, prac poglądowych oraz przypadków klinicznych.

4. Abstrakt musi zawierać następujące elementy:

-Tytuł wykładu

-Imię i nazwisko prelegenta/prelegentów

-Oficjalna nazwa Studenckiego Koła Naukowego

-Opiekun/Opiekunowie Studenckiego Koła Naukowego

-Kierownik Kliniki

-Wstęp

-Część główna

-Podsumowanie/Wnioski

-Bibliografia

5. Abstrakt nie może liczyć więcej niż 5000 znaków (łącznie ze spacjami).

6. Termin nadsyłania abstraktów upływa 30 stycznia 2022 roku o godzinie 23:59.

7. Abstrakty należy przesyłać w wyznaczonym terminie przez formularz dostępny na stronie https://www.pjnz.pl/ .

8. Do przesłanego abstraktu należy dołączyć oświadczenie o treści: „Prezentowana praca jest samodzielnym opracowaniem jej autora/autorów. Uzyskano wszelkie wymagane zgody na wygłoszenie prezentacji”. Ewentualne zabezpieczenie roszczeń dotyczących praw autorskich prezentowanych treści oraz danych klinicznych leży po stronie autora pracy.

9. Do wygłoszenia w Sesji Konkursowej zostanie zakwalifikowanych maksymalnie 5 prac. W przypadku większej ilości zgłoszeń Komisja Konkursowa wybierze prace wg ich wartości merytorycznej.

10. Lista prac zakwalifikowanych do konkursu zostanie opublikowana na stronie Konferencji https://www.pjnz.pl/ oraz na Facebooku.

11. Informacja na temat osób zakwalifikowanych do przedstawienia swojej pracy podczas Konkursu zostanie również przesłana na adresy e-mail wskazane przez uczestników.

12. Organizatorzy zastrzegają możliwość odrzucenia abstraktu w przypadku jego niewystarczającej wartości merytorycznej lub zgłoszenia zastrzeżeń dotyczących wykorzystania własności intelektualnej.

§ 5. Prace konkursowe

1. Prace zakwalifikowane do Sesji Konkursowej powinny być przedstawione w formie prezentacji komputerowej w programie Power Point lub Prezi.

2. Prezentacja multimedialna musi być przygotowana w języku polskim.

3. Czas przeznaczony na przedstawienie prezentacji multimedialnej w Sesji Konkursowej wynosi maksymalnie 15 minut. Przewidziane jest dodatkowe 5 minut na zadawanie pytań i dyskusję.

4. Prezentacje multimedialne uczestników zakwalifikowanych do finału konkursu, muszą być przesłane przez ich autorów na adres: pjnz@pjnz.pl najpóźniej do dnia 12 marca 2022 do godziny 23:59.

5. Nazwa pliku musi zawierać dane osoby wygłaszającej prezentację.

6. Uczestnicy Sesji Konkursowej otrzymają indywidualny link do dołączenia do konferencji.

7. Kolejność wygłaszanych prac zostanie podana odpowiednio wcześniej przed Sesją Konkursową.

8. Nieobecność autora prezentacji lub wyznaczonego przez niego prelegenta na początku Sesji Konkursowej może skutkować jego dyskwalifikacją.

9. Jeden uczestnik ma możliwość zaprezentowania tylko jednej pracy w ramach Sesji Konkursowej.

10. Uczestnik sesji stałej ma możliwość zaprezentowania tylko jednej pracy, co uniemożliwia jego udział w Konkursie Abstraktów.

§ 6. Postanowienia końcowe

1. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie http://www.pjnz.pl/ .

2. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu.

3. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu.

4. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora na potrzeby Konkursu.

5. Wszelkie pytania i uwagi można kierować na adres: pjnz@pjnz.pl.

6. Sprawy nieregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator.